بازخوانی اندیشه شریعتی در گفتگو با یوسفی اشکوری

  مژگان مدرس علوم جرس: ازنخستین سال های دهه پنجاه تا بیست و نهم خرداد سال پنجاه و شش و از بیست و نهم خرداد سال پنجاه و شش تا بیست و نهم خرداد امسال شریعتی یکی از جنجال برانگیز ترین متفکران ایران بوده است. از یک سو روحانیان و دین مداران سنتی اندیشه های […]

بازخوانی اندیشه شریعتی در گفتگو با یوسفی اشکوری

 nمژگان مدرس علوم n جرس: ازنخستین سال های دهه پنجاه تا بیست و نهم خرداد سال پنجاه و شش و از بیست و نهم خرداد سال پنجاه و شش تا بیست و نهم خرداد امسال شریعتی یکی از جنجال برانگیز ترین متفکران ایران بوده است. از یک سو روحانیان و دین مداران سنتی اندیشه های […]

گزارش سفر – رم

 این روزها به مناسبت ۲۲ خرداد سالگرد جنبش سبز ایران در داخل و خارج از کشور حرکت ها و فعالیت های زیادی به چشم می خورد. از تظاهرات خیابانی گرفته تا کنفرانس ها و نمایشگاههای عکس و انواع کارهای هنری. گرچه در داخل به دلیل شرایط شدید امنیتی و سرکوبی های خشن گذشته و حال و […]