جنبش سبز و تحول فکر دینی (۲۰۱۰ – ۲۰۰۹)

متن سخنرانی در اجلاس سنای ایتالیا مورخ جمعه ۲۸ خرداد ۸۸ / ۱۸ ژوئن ۲۰۱۰
جنبش نوین مدنی ایران در طول یک سال اخیر از جهات مختلف منشاء تغییرات و تحولات مهمی شده است. در یک نگاه کلان آنچه در این زمان رخ داده عبارت است از: گسترش جنبش اعتراضی مسالمت آمیز و به دور از خشونت مردم برای تغییرات ساختاری در نظام حقوقی و حقیقی دولت جمهوری اسلامی و دگرگونی یک نظام غیر دموکراتیک و خدا سالار به نظام دموکراتیک و مجری حقوق بشر.

جنبش سبز و تحول فکر دینی (۲۰۱۰ – ۲۰۰۹)

 متن سخنرانی در اجلاس سنای ایتالیا مورخ جمعه ۲۸ خرداد ۸۸ / ۱۸ ژوئن ۲۰۱۰ n  جنبش نوین مدنی ایران در طول یک سال اخیر از جهات مختلف منشاء تغییرات و تحولات مهمی شده است. در یک نگاه کلان آنچه در این زمان رخ داده عبارت است از: گسترش جنبش اعتراضی مسالمت آمیز و به دور از خشونت […]