باور ديني و داور ديني در شناخت وحي و نبوت

نقدي بر آراي دكتر عبدالكريم سروش در باب وحي و نبوت چند تذكر ضروري در آغاز لازم است به چند نكته مهم و قابل ذكر اشاره شود: 1-  ظاهرا جاي ترديد نيست كه بحث مهم و پرمناقشه‌اي چون «وحي» و «نبوت» و به طور خاص حقيقت و محتواي «قرآن»، جدي‌تر و اثرگذارتر از آن است […]

باور ديني و داور ديني در شناخت وحي و نبوت

نقدي بر آراي دكتر عبدالكريم سروش در باب وحي و نبوت n چند تذكر ضروري n در آغاز لازم است به چند نكته مهم و قابل ذكر اشاره شود: n 1-  ظاهرا جاي ترديد نيست كه بحث مهم و پرمناقشه‌اي چون «وحي» و «نبوت» و به طور خاص حقيقت و محتواي «قرآن»، جدي‌تر و اثرگذارتر […]