یک بام و دو هوا!؟

به مصطفی تاج زاده حجت الاسلام محمد علی ابطحی که روحانی است، بر خلاف معمول و انتظار،  در دادگاه عادی محاکمه شد نه در داگاه ویژه روحانیت. این در حالی است که طبق قانون خود نوشته وآئین نامهٔ دادگاه ویژه روحانیت هر روحانی متهم به هر اتهامی و یا اتهاماتی که به شکلی به یک […]

یک بام و دو هوا!؟

به مصطفی تاج زاده n حجت الاسلام محمد علی ابطحی که روحانی است، بر خلاف معمول و انتظار،  در دادگاه عادی محاکمه شد نه در داگاه ویژه روحانیت. این در حالی است که طبق قانون خود نوشته وآئین نامهٔ دادگاه ویژه روحانیت هر روحانی متهم به هر اتهامی و یا اتهاماتی که به شکلی به […]