پرسشی ساده از سازمان مجاهدین خلق

پرسشی ساده از اعضای سازمان مجاهدین خلق پرسش های ریز و درشت بسیاری هست که دستگاه رهبری و رهبران «سازمان مجاهدین خلق ایران» باید بدان ها پاسخ دهند ولی نقدا یک پرسش ساده اگر پاسخی پیدا کند (که قطعا نخواهد کرد)، بد نیست. در طول این چهل و پنج سال سازمان به طور رسمی و […]

اصول کلی مکتب فکری شریعتی از زبان خودش

اصولِ کلیِ مکتبِ فکری ام را شعاروار ترسیم می کنم : 1 – در برابرِ استعمار و امپریالیسمِ سرخ و سیاه، تکیه گاه ام ملیت است.  2 – در برابرِ سلطهٔ فرهنگیِ غرب، تکیه گاه ام تاریخ و فرهنگِ خودم. 3 – در برابرِ ایدئولوژی های مارکسیسم، اِگْزیسْتانسْیالیسم، نیهیلیسم، ماتریالیسم، ایدئالیسم، تصوفِ شرقی، عرفانِ هندی، […]

پاسخ به دو پرسش 

در ارتباط با سه یادداشت اخیرم حول محور نقد «حزب جاوید شاه»، بخش زیادی از مخاطبان واکنش منفی نشان داده و هریک از زاویه ای به نقد و رد مضامین آن پرداختند و البته شماری نیز با بیانی غیر متعارف و از سر خشم و نفرت همراه با انواع توهین و هتاکی پاسخ دادند و […]