سيما و سيره محمد در قرآن جلسه سي و يكم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران جلسه سي و يكم: چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۸۶ براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید. [Audio:860427.mp3]

سيما و سيره محمد در قرآن جلسه سي‌ام

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران جلسه سي‌ام: چهارشنبه ۲۰ تير ۱۳۸۶ براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید. [Audio:860420.mp3]