منطق رأی دادن های غربی در ایران ولایی محلی از اعراب ندارد

در انتخابات ریاست جمهوری 1376 خانمی خبرنگار اروپایی به منظور پوشش اخبار انتخابات به ایران آمده بود. با قرار قبلی عصری برای گفتگو به منزل ما آمد. موضوع دیدار و گفتگو در باب موضوعات دینی و فکری بود. اما پس از پایان این قسمت، خبرنگار یاد شده نظرم را در باره انتخابات پرسید و من […]