آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش امکان گفتگویی مبسوط و مستقیم با آقای یوسفی فراهم می‌شد تا من هم به نوبۀ خود به او بگویم که شرکت در این انتخابات از جنس شرکت در انتخابات سال […]