آری به اتفاق جهان می توان گرفت!

چنان که پیداست نتیجه انتخابات هشتم تیرماه 1403 از جهاتی برای همه غیر منتظره بود. به ویژه دو عامل موجب غافلگیری شد. یکی مشارکت بیش از حد پائین رأی دهندگان و دیگر بالاتر رفتن شگفت و نامتعارف آرای سعید جلیلی از محمدباقر قالیباف. در واقع این هر دو رخداد غیر قابل پیش بینی بودند. در […]