مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه چندان دستکاری شده و به ویژه در سنت ویژه شیعی امامی خودمان در ایران به ابتذال کشیده شده است. از «حسین مظلوم» سال 61 گرفته تا «شهید مظلوم» در سال […]