در حاشیه عدم مشارکت خاتمی در انتخابات یازدهم اسفند 1402

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

اشاره: هرچند نتیجه نمایش انتخابات مجلس و خبرگان رهبری قابل پیش بینی بوده و کم و بیش همان بوده که پیش بینی می شده است. با این همه شواهد معتبر نشان می دهد که حاکمیت یک دست با توسل به تدلیس های مختلف (از جمله کاهش شدید تعداد واجدین شرایط برای رأی دادن) تلاش کرده است که نرخ مشارکت را به حدود چهل درصد برساند که، حتی اگر درست باشد، صد البته خود به معنای شکست فاحشی در نمایش انتخاباتی است.  

اما در این میان به تعبیر بسیاری برنده واقعی این انتخابات کسی نیست جز سید محمد خاتمی که در نهایت، به رغم فشارها و ملاحظات مختلف، از حضور در پای صندوق رأی خودداری کرد. در واقع او نشان داد (حداقل تا اینجا) بر مشی اصلاح طلبی اش صادق است و استوار ایستاده است. او اکنون به کسانی چون موسوی و رهنورد و کروبی و تاج زاده نزدیک تر شده است. خاتمی اکنون بر نفوذ و اعتبار مردمی و اجتماعی اش بسی افزوده است. اکنون می توان به ایجاد تغییرات مسالمت آمیز از درون امیدوارتر بود.

نمی خواهم زیاده بنویسم. این مقدمه ای بود برای بیان این مطلب که صبح امروز یکی از دوستان متن کوتاهی را در همین باب برایم فرستاد. سپاس گفتم. مختصر و مفید بود. از آنجا که این یادداشت کم و بیش با دیدگاه من منطق بود، اجازه گرفتم و آن را در اینجا منتشر می کنم. با سپاس از ایشان و اینک این شما و این هم یادداشت آقا مرتضی صادقی.

+++

ما اهالی همه پیروزیم

حاکمیت احساس پیروزی می کند که 40 درصد در انتخابات شرکت کرده اند. مخالفین احساس پیروزی می کنند که 60 درصد شرکت نکرده اند. من هم احساس پیروزی می کنم نه به این دلیل که 40 درصد شرکت کرده اند و نه به این دلیل که 60 درصد در انتخابات شرکت نکرده اند، بلکه این دلیل که یک نفر در انتخابات شرکت نکرد.

آری جناب خاتمی در انتخابات شرکت نکرد و صد سال دیگر که گروهی تاریخ ایران را می خوانند خواهند خواند که اولین رئیس جمهوری که پایش روی زمین ایران بود و هنوز جزئی از برجسته ترین مردم ایران است در انتخابات شرکت نکرد.
عدم حضور آقای خاتمی پای صندوق رأی اگر هیچ نیرویی به اصلاح طلبان ندهد، ماندگاری جایگاه رئیس جمهور اصلاحات در ایران را تضمین کرده است.

در انتها لازم است بگویم خاتمی با یک رأی ندادن  به قول حافظ:

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

مرتضی صادقی

شنبه 12 اسفند 1402   

Share:

More Posts

Send Us A Message