کورسویی از امید

حدود صدو ده روز از هفتم اکتبر 2023 می گذرد. حمله ای که از سوی سازمان فلسطینی حماس و با همراهی برخی گروه های دیگر فلسطینی علیه رژیم اسرائیل انجام شد، احتمالا بدون محاسبه درست از پیامدهای ویرانگرش، بهانه ای تازه به دست اسرائیل و اسرائیلیان نژادپرست و مدافع آپارتاید استعماری داد تا ارتش آن […]