بیانیه ۱۴۷ نفر از فعالان سیاسی و مدنی علیه موج جدید سرکوب بهائیان در ایران: به این شرمساری تاریخی پایان دهید!

سه شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۲ بهائیان در ایران بیش از یک قرن و نیم است که تحت فشار و سرکوب سیستماتیک عقیدتی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی بوده و هستند. سرکوبی بی‌رحمانه که گاه ابعاد غیر قابل تصور و ضدانسانی داشته است. ریشه این سرکوب در تحریکات متعصبانه روحانیون و برخی نهادها و چهره های مذهبی و […]