نتانیاهو در قامت آشوربانیپال در سال 2023 میلادی!

جنگ همیشه و در هرحال و با هر انگیزه ای کم و بیش همراه با خشم و خشونت و در نتیجه کشتار و ویرانی و نابودی است. این را تاریخ می گوید و در زمان خودمان نیز به عیان دیده و تجربه کرده ایم.

اما واقعیت این است که برخی از این جنگ ها از نظر خشونت و انتقام جویی و کشتار بی مهار و ویرانی و نابودی از گذشته تا حال گوی سبقت را از اقران ربوده اند و از این رو در تاریخ نامی ماندگار یافته اند؛ هرچند به بدی و زشتی!

در تاریخ باستان و یا پیشاباستان، آشوریان در بابل بیش از بسیاری دیگر در منطقه خشونت ورزیده اند. در اینجا بدون شرح و تفسیر دو نمونه می آورم و به گمانم برای مستند و مدلل کردن مدعای عنوان نوشتار کفایت می کند؛ کشتار عظیم فرمانروای خشن و ویرانگر آشور یعنی آشورپانیبال (درگذشته به سال 633 پیش از میلاد)  و دیگر، متنی از تورات که متأسفانه کشتاری شبیه همان کشتار آشوریان را تجویز می کند.

فرمانروای آشور در کتیبه ای که به مناسبت حمله به عیلام به یادگار نهاده چنین گزارش کرده است:

«خاک شهر شوشان [شوش بعدی] و شهر ماداکتو [از شهرهای کهن عیلام که آثار به جامانده از آن در دره شهر مدفون است] و شهرهای دیگر را تماما به آشور کشیدم و در مدت یک ماه و یک روز کشور عیلام را با تمام عرض آن جاروب کردم. من این مملکت را از عبور حشم و گوسفند و نیز از نغمات موسیقی بی نصیب نمودم و به درندگان و مارها و جانوران کویر و غزال اجازه دادم که آن را فروگیرند». پس از آن عیلام ضمیمه خاک آشور گردید.

اما متن توراتی آن، که احتمالا نتانیاهو و راستگرایان نژادپرست و متعصب او از آن الهام گرفته اند، چنین است:

«چون بر شهری نزدیک آیی تا با آن جنگ نمایی آن را برای صلح ندا کن، و اگر تو را جواب صلح بدهد و دروازه ها را برای تو گشاید آنگاه تمامی قومی که در آن یافت شوند به تو جزیه دهند و تورا خدمت نمایند، و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نمایند پس آن را محاصره کن، و چون یهوه خدایت آن را به دست تو بسپارد جمیع ذکورانش را به دم شمشیر بکش، لیکن زنان و اطفال و بهایم و آنچه در شهر باشد یعنی تمامی غنیمتش را بخور. به همه شهرهایی که از تو بسیار دورند که از شهرهای این امت ها نباشد چنین رفتار نما، اما از شهرهای این امت هایی که یهوه خدایت تو را به مالکیت می دهد هیچ ذی نفسی را زنده مگذار».

تورات، سفر تثنیه، باب بیستم، آیات 10 تا 16.

اکنون این شما و کشتار و ویرانی غزه در سال 2023 میلادی!

شنبه 4 آذر 1402

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message