صلح بدون عدالت؟!!

مقدمه از دیروز که رخداد تلخ حمله برخی از گروه های فلسطینی به درون مرزهای اسرائیل آغاز شده و تحولات بعدی که قابل پیش بینی بود، سخت در هراسم که چه رخ خواهد داد. در نظر داشتم در این باب چیزی بنویسم. اما در این فضای تب آلود و پرشبهه که حتی سخن درست و […]