اصلاح طلبی و اصلاحگری

معمولا بین دو عنوان «اصلاح طلبی» و «اصلاحگری» فرق نهاده نمی شود. در محاورات عمومی عمدتا اصلاح طلبی به جای اصلاحگری و یا مرادف با آن به کار برده می شود. می کوشم وجه دو تمایز این دو مفهوم را به کوتاهی روشن کنم. اگر به مفاد مصطلحات وفادار باشیم، اصلاح طلبی عبارت است از […]