بیانیه نهضت آزادی: «قدرت حق» در برابر «حق قدرت»

5 نهضت آزادی ایران با انتشار یک بیانیه تحلیلی به انتقاد از شرایط موجود پرداخت و استبداد حاکم را محکوم کرد و از «حق قدرت» در برابر «قدرت حق» دفاع کرد و نسبت به آیندة نا مطلوب و خطرناک هشدار داد اما درنهایت از اصلاح طلبی در چهارچوب قانون اساسی حمایت کرد و آن را […]