سعیده آقایی؛ قربانی دیگر

دوشنبه 9 شهریور 88 / 31  آگوست 2009 1 روز گذشته سعید مرتضوی به سمت معاونت دادستان کل کشور منصوب شد. گل بود به سبزه آراسته شد! جمع محسنی اژه ای و مرتضوی در دستگاه قضا چه خواهد شد! برخی پیش بینی می کنند که مرتضوی نماینده قوه قضائیه در کمیسیون ماده 10 احزاب در […]