پرسشی ساده از سازمان مجاهدین خلق

پرسشی ساده از اعضای سازمان مجاهدین خلق پرسش های ریز و درشت بسیاری هست که دستگاه رهبری و رهبران «سازمان مجاهدین خلق ایران» باید بدان ها پاسخ دهند ولی نقدا یک پرسش ساده اگر پاسخی پیدا کند (که قطعا نخواهد کرد)، بد نیست. در طول این چهل و پنج سال سازمان به طور رسمی و […]