در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک

در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است.

در قرآن پنج آیه در این باب وجود دارد: بقره، آیه 173؛ نحل، آیه 115، مائده، آیه 3 و انعام، آیه 145.

در این آیات غالبا خوردن مردار و گوشت خوک و خون و گوشت حیوانی که ذبح شرعی نشده باشد در کنار هم آمده است. هیچ دلیلی برای این ممنوعیت ذکر نشده است. اما عموم مفسران به اکراه طبع عادی آدمی از خوردن این نوع خوراکی ها اشاره کرده اند که البته ضمن درست بودن نمی تواند دلیل قاطع و نهایی و کامل باشد. البته شماری انواع زیان های بهداشتی برای خون و مردار و گوشت خوک ذکر کرده اند که به گمانم در صورت تأیید اهل نظر و از جمله پزشکان معتبر خواهد بود.  

اما تفاوت اساسی این آیات در قیاس با آیات شراب این است که این آیات با «حُرّمت» آغاز می شود یعنی «حرام گردید». از این رو ممنوعیت خوردن گوشت خوک جدی تر است و طبعا هر فرد مؤمنی از آن اطاعت می کند.

با این حال گفتنی است که در آیه 173 بقره تصریح شده که برای استفاده از گوشت خوک (و البته موارد دیگر) دو استثنا قایل شده است. اول این که مصرف کننده ناچار باشد و دوم این که از اندازه تجاوز نکند. بدین ترتیب این تحریم نیز نهایی و قطعی در هر شرایطی نیست بلکه منعطف است. شرط دوم به قاعده مسکر بودن (مست کنندگی) شراب مانند است.  

در هر صورت بر اساس قاعده فقهی تابعیت حکم از موضوع، باید موضوع شناسان یعنی کارشناسان بگویند که در این مورد موضوع حکم تحریم تغییر کرده و یا می کند و یا خیر. من الان نظر نهایی ندارم.

Share:

More Posts

Send Us A Message