ادامه یادداشت های روزانه قسمت صدو سوم – مورخ 11 تیر 1388

6nnاعلام شده بود که مردم ضمن تظاهرات چراغ اتومبیل های خود را به علامت اعتراض روشن کنند و امروز در تهران این پیشنهاد به خوبی اجراشد. البته در تهران و بسیاری از شهرهای ایران نیز راهپیمایی هایی صورت گرفته که غالبا با شدت سرکوب شده اند.nn7nnسپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای شدیدا هشدار […]

ادامه یادداشت های روزانه قسمت صدو سوم – مورخ 11 تیر 1388

6 اعلام شده بود که مردم ضمن تظاهرات چراغ اتومبیل های خود را به علامت اعتراض روشن کنند و امروز در تهران این پیشنهاد به خوبی اجراشد. البته در تهران و بسیاری از شهرهای ایران نیز راهپیمایی هایی صورت گرفته که غالبا با شدت سرکوب شده اند. 7 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه […]