برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: شرحی در مفهوم هدایت الهی ۲

رنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۸۳۱nشرحی در مفهوم هدایت الهی ۲nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Clicm9lobgAnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1831.mp3]nnیکی از کلیدواژه های مهم در دین های ابراهیمی اصطلاح و مفهوم «هدایت الهی» استnمراد از هدایت و هدایت الهی چیست؟ nهدایت در ادب دینی عبارت است از راهنمایی یعنی نمودن راه. نقطه مقابل آن ضلالت یا گمراهی […]

درآمدی بر تاریخ چپ مسلمان در چهان اسلام با تمرکز بر مصر و ایران

به احترام حسن حنفیnnدرآمدnحسن حنفی (1935-2021) اندیشمند مصری بی گمان یکی از نظریه پردازان اثرگذار مسلمان است که از جهات مختلف در جریان نواندیشی دینی معاصر در جهان عرب و اسلام و از جمله در ایران اثر نهاده است. هرچند، به دلیل بحث و نظر و گاه نظریه پردازی حنفی در حوزه های مختلف معرفتی […]

درآمدی بر تاریخ چپ مسلمان در چهان اسلام با تمرکز بر مصر و ایران

به احترام حسن حنفی درآمد حسن حنفی (1935-2021) اندیشمند مصری بی گمان یکی از نظریه پردازان اثرگذار مسلمان است که از جهات مختلف در جریان نواندیشی دینی معاصر در جهان عرب و اسلام و از جمله در ایران اثر نهاده است. هرچند، به دلیل بحث و نظر و گاه نظریه پردازی حنفی در حوزه های […]