پدیده و پدیدارشناسی مفهوم ترس و قدرت در ادب دینی و در تاریخ اسلام

درآمدnnاین نوشتار در سه فصل و یک تکمله ارائه می شود. نخست تلاش می­شود عبارت­ها و تعبیرهای متنوعی که در ادب قرآنی و اسلامی مفهوم «ترس» را تداعی می­کند و یا معادل ترس در زبان پارسی متأخر شمرده شده را مورد تأمل قرار داده و سپس شرح تحلیلی کوتاه از مفهوم ترس در دیدگاه دینی […]

دیکتاتورهای جهان متحد شوید!

ین روزها که خبر حمله و تجاوز پوتین و ارتش متجاوز روسیه تزاری – بلشویکی به کشور همسایه اوکراین سر تیتر اخبار جهان است و من هم به قدر وسع پیگیری می کنم، بیش از همه جمله معروف مارکس در ذهنم خطور می کند که زمانی گفت: کارگران جهان متحد شوید! nحال با صف بندی […]

پدیده و پدیدارشناسی مفهوم ترس و قدرت در ادب دینی و در تاریخ اسلام

درآمد این نوشتار در سه فصل و یک تکمله ارائه می شود. نخست تلاش می­شود عبارت­ها و تعبیرهای متنوعی که در ادب قرآنی و اسلامی مفهوم «ترس» را تداعی می­کند و یا معادل ترس در زبان پارسی متأخر شمرده شده را مورد تأمل قرار داده و سپس شرح تحلیلی کوتاه از مفهوم ترس در دیدگاه […]

دیکتاتورهای جهان متحد شوید!

ین روزها که خبر حمله و تجاوز پوتین و ارتش متجاوز روسیه تزاری – بلشویکی به کشور همسایه اوکراین سر تیتر اخبار جهان است و من هم به قدر وسع پیگیری می کنم، بیش از همه جمله معروف مارکس در ذهنم خطور می کند که زمانی گفت: کارگران جهان متحد شوید! حال با صف بندی […]