کتابی که خوانده نشد

در یادداشت پیشین (مورخ 22 بهمن) گزارشی از یک مقاله به قلم دکتر مهدی بهار (که گویا او همان نویسنده کتاب مشهور «میراث خوار استعمار» است) منتشر شده در مجله «فردوسی» مورخ دوم بهمن 57 آوردم که نویسنده با استناد صفحه به صفحه از کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی در باره مبانی نظری و […]

کتابی که خوانده نشد

در یادداشت پیشین (مورخ 22 بهمن) گزارشی از یک مقاله به قلم دکتر مهدی بهار (که گویا او همان نویسنده کتاب مشهور «میراث خوار استعمار» است) منتشر شده در مجله «فردوسی» مورخ دوم بهمن 57 آوردم که نویسنده با استناد صفحه به صفحه از کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی در باره مبانی نظری و […]