جمهوری اسلامی چون کودک عقب افتاده است، می کند، اما دیر!

در کنفرانس مشهور برلین در فروردین 1379 (رخدادی که پیامدهای آن مسیر زندگی ام را برای همیشه تغییر داد)، یکی از روشنفکران نامدار ایرانی (که به دلیل حضورش در ایران و برای رعایت امنیتش از ذکر نامش خودداری می کنم) در یک سخنرانی عمومی جمله ای گفت که از آن زمان تا کنون همچنان در […]

جمهوری اسلامی چون کودک عقب افتاده است، می کند، اما دیر!

در کنفرانس مشهور برلین در فروردین 1379 (رخدادی که پیامدهای آن مسیر زندگی ام را برای همیشه تغییر داد)، یکی از روشنفکران نامدار ایرانی (که به دلیل حضورش در ایران و برای رعایت امنیتش از ذکر نامش خودداری می کنم) در یک سخنرانی عمومی جمله ای گفت که از آن زمان تا کنون همچنان در […]