کاستن از میزان مشارکت در انتخابات و نیز هشدار به موسوی و کروبی که اگر هم انتخاب شدید نمی گذاریم به وعده ها عمل کنید!

کشنبه 27 اردیبهشت 88 / 17 می 2009n1 nظاهرا بنا نیست که آب خوشی از گلوی ما پایین برود و یا خوشحالی مان اندکی دوام داشته باشد. روزنامه «یاس نو» پس از انتشار اولین شماره جدید خود به فرمان هیئت نظارت بر مطبوعات (و در پشت صحنه به فرمان سعید مرتضوی که به آیشمن مطبوعات […]

کاستن از میزان مشارکت در انتخابات و نیز هشدار به موسوی و کروبی که اگر هم انتخاب شدید نمی گذاریم به وعده ها عمل کنید!

کشنبه 27 اردیبهشت 88 / 17 می 2009 1 ظاهرا بنا نیست که آب خوشی از گلوی ما پایین برود و یا خوشحالی مان اندکی دوام داشته باشد. روزنامه «یاس نو» پس از انتشار اولین شماره جدید خود به فرمان هیئت نظارت بر مطبوعات (و در پشت صحنه به فرمان سعید مرتضوی که به آیشمن […]