باز هم خاوران؛ دارها برچیده خون ها شسته ان!!

2nهنوز جنجال رکسانا صابری فروکش نکرده مسئله اعدام دختر 22 ساله به نام دلارا دارابی در ایران جنجال تازه ای در جهان ایجاد کرده است. این دختر متهم بوده که در سن 17 سالگی همراه جوانی که دوست پسرش بود مرتکب قتل شده است. اما او را مانند دیگران اعدام نکردند تا در 22 سالگی […]

باز هم خاوران؛ دارها برچیده خون ها شسته ان!!

2 هنوز جنجال رکسانا صابری فروکش نکرده مسئله اعدام دختر 22 ساله به نام دلارا دارابی در ایران جنجال تازه ای در جهان ایجاد کرده است. این دختر متهم بوده که در سن 17 سالگی همراه جوانی که دوست پسرش بود مرتکب قتل شده است. اما او را مانند دیگران اعدام نکردند تا در 22 […]