سخنرانی در دانشگاه فلورانس

جمعه 18 اردیبهشت 88 / 8 می 2009 n1 nروز چهارشنبه دو سخنرانی در دانشگاه فلورانس داشتم که به دعوت دپارتمان دانشکده علوم سیاسی صورت گرفت. دعوت از سه ماه پیش بود. عنوان سخنرانی جلسه صبح «نو اندیشان مسلمان ایران، دموکراسی و لائیسته» بود و عنوان سخنرانی عصر «موانع دموکراسی در ایران» بود. جلسه صبح […]

سخنرانی در دانشگاه فلورانس

جمعه 18 اردیبهشت 88 / 8 می 2009 1 روز چهارشنبه دو سخنرانی در دانشگاه فلورانس داشتم که به دعوت دپارتمان دانشکده علوم سیاسی صورت گرفت. دعوت از سه ماه پیش بود. عنوان سخنرانی جلسه صبح «نو اندیشان مسلمان ایران، دموکراسی و لائیسته» بود و عنوان سخنرانی عصر «موانع دموکراسی در ایران» بود. جلسه صبح […]