برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دين و قدرت در روزگار جديد ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۶nدين و قدرت در روزگار جديد ۲nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=betFOLhxwUEnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1746.mp3]nnگفته شد که در گذشته چند مؤلفه مهم در مشروعیت بخشی قدرت سیاسی و در عمل اقتدارگرایی حاکمان مسلمان نقش ایفا می‌کرده که در دوران جدید تمامی آنها نظرا و عملا به شکلی بی اعتبار شده و […]