«اسلام می گوید»؟!

ورد زبان همه است که: «اسلام می گوید». مؤمنان این را می گویند و منتقدان و مخالفانش نیز همین را می گویند. اما واقعا اسلام چه چیزی را می گوید؟ چگونه می گوید؟ با زبان چه کسی و یا چه کسانی می گوید؟ مگر در عالم واقع یک روایت و یا یک تفسیر داریم که […]

«اسلام می گوید»؟!

ورد زبان همه است که: «اسلام می گوید». مؤمنان این را می گویند و منتقدان و مخالفانش نیز همین را می گویند. اما واقعا اسلام چه چیزی را می گوید؟ چگونه می گوید؟ با زبان چه کسی و یا چه کسانی می گوید؟ مگر در عالم واقع یک روایت و یا یک تفسیر داریم که […]