رونق گرفتن کاندیداتوری موسوی؛ محدودیت ها و تهدیدها

پنجشنبه 3 اردیبهشت 88 / 23 آوریل 2009 n1 nجنجال و سر و صدا پیرامون رکسانا صابری و ماجرای ژنو همچنان ادامه دارد. دولتی ها جشن پیروزی گرفته اند و مخالفان و منتقدان در داخل و خارج از کشور به انتقادهای تند خود ادامه می دهند. کروبی و موسوی نیز رفتن احمدی نژاد به سوئیس […]

رونق گرفتن کاندیداتوری موسوی؛ محدودیت ها و تهدیدها

پنجشنبه 3 اردیبهشت 88 / 23 آوریل 2009 1 جنجال و سر و صدا پیرامون رکسانا صابری و ماجرای ژنو همچنان ادامه دارد. دولتی ها جشن پیروزی گرفته اند و مخالفان و منتقدان در داخل و خارج از کشور به انتقادهای تند خود ادامه می دهند. کروبی و موسوی نیز رفتن احمدی نژاد به سوئیس […]