همه چیز آری اما در چهارچوب شریعت!

در این دو هفته سیاه در افغاستان، طالبان پیوسته اعلام کرده اند که تمامی حقوق مردم مانند حقوق زنان و مطبوعات و رسانه ها و مذاهب و اقوام رعایت خواهد شد ولی فقط یک شرط کوچولو دارد و آن هم چهارچوب شریعت است.nاگر من در پیش از انقلاب ایران این سخن را می شنیدم نه […]

همه چیز آری اما در چهارچوب شریعت!

در این دو هفته سیاه در افغاستان، طالبان پیوسته اعلام کرده اند که تمامی حقوق مردم مانند حقوق زنان و مطبوعات و رسانه ها و مذاهب و اقوام رعایت خواهد شد ولی فقط یک شرط کوچولو دارد و آن هم چهارچوب شریعت است. اگر من در پیش از انقلاب ایران این سخن را می شنیدم […]