رونق گرفتن کاندیداتوری موسوی؛ محدودیت ها و تهدیدها

پنجشنبه 3 اردیبهشت 88 / 23 آوریل 2009 n1 nجنجال و سر و صدا پیرامون رکسانا صابری و ماجرای ژنو همچنان ادامه دارد. دولتی ها جشن پیروزی گرفته اند و مخالفان و منتقدان در داخل و خارج از کشور به انتقادهای تند خود ادامه می دهند. کروبی و موسوی نیز رفتن احمدی نژاد به سوئیس را نادرست دانسته و گفتارها و رفتارهای وی را محکوم کرده و آنها را خلاف منافع ملی شمرده اند. قابل ذکر است که احمدی نژاد تنها رئیس دولت (رئیس جمهور یا نخست وزیر) بود که در اجلاس ژنو شرکت کرده بود. کشورهای بزرگ و مهمی چون آمریکا و کانادا و ایتالیا و آلمان و استرالیا اساسا آن را تحریم کرده بودند و بقیه نیز در حد وزیر خارجه و غالبا در سطح پایین تر از وزیر نماینده داشتند. به همین دلیل احمدی نژاد را با توجه به مقام عالی در روز نخست و در آغاز اجلاس برای سخنرانی در نظر گرفته بودند.n2 nبه نظر می رسد که بخشی از اصولگرایان نیز به تدریج به حمایت از موسوی می پیوندند. ضمن این که محسن رضایی کاندیداتوری اش را اعلام کرده است و این به معنای انشعاب در طیف اصولگرایان است. در رسانه ها آمده است که در جامعه روحانیت مبارز تهران رأی گیری شده و از 16 رأی 13 رأی به موسوی داده شده و 3 رأی به احمدی نژاد. در عین حال گویا هاشمی رفسنجانی پیشنهاد کرده است که اساسا جامعه روحانیت سکوت کند و از هیچ کاندیدایی حمایت نکند. ناطق نوری از حامیان علنی و جدی موسوی است.n3 nچند روز پیش مرتضی تمدن، استاندار تهران، اعلام کرد که طبق اطلاعات موثق قرار است یکی از کاندیدا ها ترور شود. یک روز بعد سایت رجانیوز، وابسته به دولت، نیز همان مطلب را تکرار کرد و گفت طراح ترور نیز سعید حجاریان است. با توجه به سخن پیشین کیهان در بارة ترور خاتمی (البته به وسیله اطرافیانش) و اکنون ادعای یک مقام رسمی و حکومتی و بعد انتشار چنین خبر مهمی به وسیله رسانه وابسته به حکومت، احساس می شود که خوابی برای موسوی دیده اند و ممکن است این بار دولت پنهان و مافیای مست قدرت دست به خشونت فیزیکی هم بزند.n4 nاین روزها در مطبوعات ایران جدالی بر سر تعداد واجدین شرایط برای رأی دادن در جریان است. وزیرکشور اعلام کرده که واجدین شرایط حدود 46 میلیون اند و لی مرکز آمار ایران گفته حدود 41 میلیون نفر و لذا دو روز پیش تیتر اصلی اعتماد ملی این بود: پنج میلیون رأی گم شد. از همه جالب تر این است که وزارت کشور اعلام کرده که 57 میلیون تعرفه برای اخذ رأی چاپ شده است. پیدا کنید پرتقال فروش را!nnیادداشت های روزانه – قسمت هفتاد و هشتمnnچهارشنبه 24 شهریور 400 nnnnnnnnnnnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message