ریاکاری و رسوایی جدید احمدی نژاد در سطح جهانی

دوشنبه 31 فروردین 88 / 20 آوریل 2009 n1 nمحکومیت رکسانا صابری در رأس خبرهای مهم جهان قرار دارد و دولت ها و محافل حقوق بشری و رسانه ها به آن توجه کرده و اقدام دولت ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی وی شده اند. به ویژه رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا صریحا […]

ریاکاری و رسوایی جدید احمدی نژاد در سطح جهانی

دوشنبه 31 فروردین 88 / 20 آوریل 2009 1 محکومیت رکسانا صابری در رأس خبرهای مهم جهان قرار دارد و دولت ها و محافل حقوق بشری و رسانه ها به آن توجه کرده و اقدام دولت ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی وی شده اند. به ویژه رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا صریحا […]