شرحی در باب چند نکته در نوشنار اخیر آقای دلخواسته

درآمدnتا حدود سیزده سال قبل که در ایران بودم، نه چندان خبری از جناب آقای بنی صدر بود و نه اطلاع دقیقی از موقعیت فکری و سیاسی ایشان در خارج از کشور داشتم. اما پس از آمدن به خارج از کشور در سال 87، تا حدودی از طریق رسانه های عمومی فارسی زبان، با اندیشه […]

دوپینگ موقت دولت رئیسی

از آغاز انتصاب ابراهیم رئیسی (یکی از اعضای گروه مرگ در سال 67) به ریاست جمهوری، همواره این پرسش مطرح بوده که ایشان با به تعبیری ابربحران های جاری چه خواهد کرد؟ اکنون که او رسما کار خود را آغاز کرده، این پرسش جدی تر از پیش مطرح است. خود او نیز مراسم تنفیذ، از […]

شرحی در باب چند نکته در نوشنار اخیر آقای دلخواسته

درآمد تا حدود سیزده سال قبل که در ایران بودم، نه چندان خبری از جناب آقای بنی صدر بود و نه اطلاع دقیقی از موقعیت فکری و سیاسی ایشان در خارج از کشور داشتم. اما پس از آمدن به خارج از کشور در سال 87، تا حدودی از طریق رسانه های عمومی فارسی زبان، با […]

دوپینگ موقت دولت رئیسی

از آغاز انتصاب ابراهیم رئیسی (یکی از اعضای گروه مرگ در سال 67) به ریاست جمهوری، همواره این پرسش مطرح بوده که ایشان با به تعبیری ابربحران های جاری چه خواهد کرد؟ اکنون که او رسما کار خود را آغاز کرده، این پرسش جدی تر از پیش مطرح است. خود او نیز مراسم تنفیذ، از […]