اندیشه ها و آموزه های سید ابوالحسن بنی صدر

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت بیست و ششمnnدرآمدnآخرین شخصیتی که در سلسله اصلاحگران مسلمان در ایران معاصر مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد، آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر است. البته شهرت اصلی آقای بنی صدر و در واقع بعد اساسی اندیشه و عمل ایشان در فعالیت های سیاسی […]

اندیشه ها و آموزه های سید ابوالحسن بنی صدر

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت بیست و ششم درآمد آخرین شخصیتی که در سلسله اصلاحگران مسلمان در ایران معاصر مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد، آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر است. البته شهرت اصلی آقای بنی صدر و در واقع بعد اساسی اندیشه و عمل ایشان در فعالیت […]