رئیسی و بازتولید سیدسالاری شیعی در قامت ولی فقیه سوم؟

از چند سال پیش، هر بار که موضوع جانشینی آقای خامنه ای مطرح شده، نام چند نفر از این افراد محتمل در میان بوده که یکی از آنان سید ابراهیم رئیسی است. اما من تا کنون این احتمال را چندان جدی نگرفته ام. در واقع به همان دلیلی که آقای خامنه ای در مجلس خبرگان […]

رئیسی و بازتولید سیدسالاری شیعی در قامت ولی فقیه سوم؟

از چند سال پیش، هر بار که موضوع جانشینی آقای خامنه ای مطرح شده، نام چند نفر از این افراد محتمل در میان بوده که یکی از آنان سید ابراهیم رئیسی است. اما من تا کنون این احتمال را چندان جدی نگرفته ام. در واقع به همان دلیلی که آقای خامنه ای در مجلس خبرگان […]