تاج زاده، انتخابات و جنبش اجتماعی

در ارتباط با رخداد انتخابات ادواری در تاریخ جمهوری اسلامی، مواضع مختلف و متنوعی داشته ام. جز چند رأی گیری سالیان نخست پس از انقلاب، تا خرداد 76 در هیچ رأی گیری شرکت نکرده ام. به عبارت روشن تر، بازگشته بودم به وضعیت پیش از انقلاب. در آن زمان نیز انتخابات چندان بی معنا و […]

تاج زاده، انتخابات و جنبش اجتماعی

در ارتباط با رخداد انتخابات ادواری در تاریخ جمهوری اسلامی، مواضع مختلف و متنوعی داشته ام. جز چند رأی گیری سالیان نخست پس از انقلاب، تا خرداد 76 در هیچ رأی گیری شرکت نکرده ام. به عبارت روشن تر، بازگشته بودم به وضعیت پیش از انقلاب. در آن زمان نیز انتخابات چندان بی معنا و […]