خلافت علوی؛ کامیاب یا ناکام؟!

اشاره: زندگی و کارنامه¬ی امام علی¬بن ابی طالب (ع) پر ماجرا و در عین حال پر فراز و نشیب است. از کودکی تا جوانی و حضور فعال و اثرگذار در کنار نبی گرامی اسلام و در میدان های پیکارهای مختلف تا دوران مهم و حسّاس پس از درگذشت پیامبر و روزگار دشوار خلفای راشدین و […]

میراث اصلاحی نهضت آزادی ایران (جنبش نوین اسلامی)

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت بیست و سومnnدرآمدnدر مقام گزارش از اصلاح دینی معاصر ایران نمی توان از دو نهاد اسلامی و سیاسی اثرگذار یعنی نهضت آزادی ایران و نیز سازمان مجاهدین خلق ایران یاد نکرد. واقعیت این است که به دلیل پیوند فکری و ایدئولوژیک و مبارزاتی سازمان مجاهدین […]

خلافت علوی؛ کامیاب یا ناکام؟!

اشاره: زندگی و کارنامه¬ی امام علی¬بن ابی طالب (ع) پر ماجرا و در عین حال پر فراز و نشیب است. از کودکی تا جوانی و حضور فعال و اثرگذار در کنار نبی گرامی اسلام و در میدان های پیکارهای مختلف تا دوران مهم و حسّاس پس از درگذشت پیامبر و روزگار دشوار خلفای راشدین و […]

میراث اصلاحی نهضت آزادی ایران (جنبش نوین اسلامی)

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت بیست و سوم درآمد در مقام گزارش از اصلاح دینی معاصر ایران نمی توان از دو نهاد اسلامی و سیاسی اثرگذار یعنی نهضت آزادی ایران و نیز سازمان مجاهدین خلق ایران یاد نکرد. واقعیت این است که به دلیل پیوند فکری و ایدئولوژیک و مبارزاتی […]