برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آگاهى به فتوحات اسلامى و تسخير ايران ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۲nآگاهى به فتوحات اسلامى و تسخير ايران ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=e1_s-RnYE2snnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1732.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message