لنگه کفش بر ضد احمدی نژاد؛ خیاط در کوزه افتاد!

دوشنبه 19 اسفند 87 / 9 مارس 2009 n1nدر رسانه ها دیدیم که در سفر احمدی نژاد به ارومیه کسی به طرف ایشان لنگه کفش پرتاب کرده است . خیاط در کوزه افتاد. دولتیان که انتفاضه لنگه کفش علیه بوش راه انداختند و در نماز جمعه تهران آدمک بوش را لنگه کفش باران کردند، اکنون […]

لنگه کفش بر ضد احمدی نژاد؛ خیاط در کوزه افتاد!

دوشنبه 19 اسفند 87 / 9 مارس 2009 1 در رسانه ها دیدیم که در سفر احمدی نژاد به ارومیه کسی به طرف ایشان لنگه کفش پرتاب کرده است . خیاط در کوزه افتاد. دولتیان که انتفاضه لنگه کفش علیه بوش راه انداختند و در نماز جمعه تهران آدمک بوش را لنگه کفش باران کردند، […]