راستی نه جمهوری اسلامی تغییر می کند و نه برخی مخالفانش!

روز سه شنبه 6 آوریل در بخش چشم انداز تلویزیون انترنشنال برنامه ای با مجری گری خانم سیما ثابت پخش شد که در آن خانم ها آذر مدرسی و آقایان کاظم کردوانی و علی افشاری حضور داشتند و در این باب سخن گفتند. دو نفر نخست از مخالفان و معترضان برگزاری کنفرانس یاد شده در […]

راستی نه جمهوری اسلامی تغییر می کند و نه برخی مخالفانش!

روز سه شنبه 6 آوریل در بخش چشم انداز تلویزیون انترنشنال برنامه ای با مجری گری خانم سیما ثابت پخش شد که در آن خانم ها آذر مدرسی و آقایان کاظم کردوانی و علی افشاری حضور داشتند و در این باب سخن گفتند. دو نفر نخست از مخالفان و معترضان برگزاری کنفرانس یاد شده در […]