جلوگیری از سخنرانی کروبی در گرگان

جمعه 9 اسفند 87 / 27 فوریه 2009 n1nدو روز پیش گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر درجهان منتشر شد و طبق معمول در باره ایران به تفصیل صحبت شده و موارد مختلف از نقض حقوق بشر در ایران را برشمرده و گفته شده است وضعیت حقوق بشر در ایران از سال […]

جلوگیری از سخنرانی کروبی در گرگان

جمعه 9 اسفند 87 / 27 فوریه 2009 1 دو روز پیش گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر درجهان منتشر شد و طبق معمول در باره ایران به تفصیل صحبت شده و موارد مختلف از نقض حقوق بشر در ایران را برشمرده و گفته شده است وضعیت حقوق بشر در ایران از […]