آغازگران و ادامه دهندگان جنگ ها

چند روز پیش در جایی خواندم که آندره مالرو قریب به مضمون گفته است: شرورترین افراد آغازگران جنگ ها هستند ولی ادامه آن ها به دست شریف ترین آدمیان است.nاز زمانی که این جمله را خوانده ام این سخن به صورت یک ضرباهنگ پیوسته در ذهنم بالا و پایان می رود و نمی گذارد آسوده […]

پارادوکس «جمهوری» و «اسلام»؛ به مناسبت رزور رفراندوم جمهوری اسلامی

اخیرا به مناسبتی این پرسش از من شد که «چرا انقلاب اسلامی ایران به اهداف خود نرسید و نتوانست وعده هایی که داده بود را عملی کند؟ اسلام گرایان در کجا مسیر را اشتباه کردند؟» و من پاسخ زیرا نوشتم که اکنون به مناسبت در اینجا منتشر می شود:nپرسش مهمی است و پاسخ درخور می […]

آغازگران و ادامه دهندگان جنگ ها

چند روز پیش در جایی خواندم که آندره مالرو قریب به مضمون گفته است: شرورترین افراد آغازگران جنگ ها هستند ولی ادامه آن ها به دست شریف ترین آدمیان است. از زمانی که این جمله را خوانده ام این سخن به صورت یک ضرباهنگ پیوسته در ذهنم بالا و پایان می رود و نمی گذارد […]

پارادوکس «جمهوری» و «اسلام»؛ به مناسبت رزور رفراندوم جمهوری اسلامی

اخیرا به مناسبتی این پرسش از من شد که «چرا انقلاب اسلامی ایران به اهداف خود نرسید و نتوانست وعده هایی که داده بود را عملی کند؟ اسلام گرایان در کجا مسیر را اشتباه کردند؟» و من پاسخ زیرا نوشتم که اکنون به مناسبت در اینجا منتشر می شود: پرسش مهمی است و پاسخ درخور […]