ما شرمنده ایم!

کشنبه 27 بهمن 87 / 15 فوریه 2009 n 1 nاز آن جا که حال پدرم خوب نیست و مادرم نگران، قرار شده است که به ایران باز گردم و برای روز 28 اسفند بلیط رزو کرده ایم. بالاخره مقاومت من برای ماندن در برابر عواطف و احترام به پدر و مادر رنگ باخت. با […]

نگاهی به تحولات اصلاحی در حوزه علمیه قم و نمایندگانش

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت بیست و یکمnnدرآمدnهرچند قرار ما بر یک تاریخ نگاری جامع و تمام از تمامی جریان ها و یا شخصیت های مؤثر و صاحب نام در قلمرو اصلاح دینی معاصر ایران نبوده و نیست ولی اکنون که این سلسله گفتارها و نوشتارها رو به پایان است، […]

ما شرمنده ایم!

کشنبه 27 بهمن 87 / 15 فوریه 2009 1 از آن جا که حال پدرم خوب نیست و مادرم نگران، قرار شده است که به ایران باز گردم و برای روز 28 اسفند بلیط رزو کرده ایم. بالاخره مقاومت من برای ماندن در برابر عواطف و احترام به پدر و مادر رنگ باخت. با این […]

نگاهی به تحولات اصلاحی در حوزه علمیه قم و نمایندگانش

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت بیست و یکم درآمد هرچند قرار ما بر یک تاریخ نگاری جامع و تمام از تمامی جریان ها و یا شخصیت های مؤثر و صاحب نام در قلمرو اصلاح دینی معاصر ایران نبوده و نیست ولی اکنون که این سلسله گفتارها و نوشتارها رو به […]