نواندیشان دینی و «غرابت مفهومی» یک حدیث

اشره: این مقاله در زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شودnnنقدی بر خوانش عبدالکریم سروش و منتقدین او از حدیث [امرت ان اقاتل الناس…]nn۱. در نظریه‌ی اخیر عبدالکریم سروش درباره‌ی نسبت میان دین و قدرت و شخصیت پیامبر، پای حدیثی از پیامبر اسلام به میان آمده است، که تاکنون موجب نقدها وکش […]

تکمله ای بر بحث کديور در باره خبر واحد «امرت ان اقتل الناس . . .»

اشاره: این متن در زیتون منمتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. nدکتر محسن کدیور در جلسه‌ی دوم نقد بحث «دین و قدرت» دکتر سروش، متوجه خبر واحد «اُمرتُ أن اقاتِلَ الناس…» شده و آن را به دلیل تضاد با محکمات قرآنی، فاقد اعتبار و استناد خوانده است. خالی از لطف ندیدم پاره‌ای […]

پیامبر اسلام؛ رهبر اقتدارگرا یا رهبر فرهمند

اشاره: این مقاله در زیتون منتنشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. nمقدمهnنظریه‌ی دین و قدرت استاد ارجمند‌ دکتر عبدالکریم سروش در هفته های اخیر واکنش‌های متعددی را به‌دنبال داشته است. من نیز می‌کوشم نکات خود را در باره‌ی این نظریه قلمی ‌کنم. برخی از نقدها را خوانده و شنیده‌ام (مشخصاً نقدهای صاحب‌نظران […]

نواندیشان دینی و «غرابت مفهومی» یک حدیث

اشره: این مقاله در زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود نقدی بر خوانش عبدالکریم سروش و منتقدین او از حدیث [امرت ان اقاتل الناس…] ۱. در نظریه‌ی اخیر عبدالکریم سروش درباره‌ی نسبت میان دین و قدرت و شخصیت پیامبر، پای حدیثی از پیامبر اسلام به میان آمده است، که تاکنون موجب […]

تکمله ای بر بحث کديور در باره خبر واحد «امرت ان اقتل الناس . . .»

اشاره: این متن در زیتون منمتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. دکتر محسن کدیور در جلسه‌ی دوم نقد بحث «دین و قدرت» دکتر سروش، متوجه خبر واحد «اُمرتُ أن اقاتِلَ الناس…» شده و آن را به دلیل تضاد با محکمات قرآنی، فاقد اعتبار و استناد خوانده است. خالی از لطف ندیدم پاره‌ای […]

پیامبر اسلام؛ رهبر اقتدارگرا یا رهبر فرهمند

اشاره: این مقاله در زیتون منتنشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. مقدمه نظریه‌ی دین و قدرت استاد ارجمند‌ دکتر عبدالکریم سروش در هفته های اخیر واکنش‌های متعددی را به‌دنبال داشته است. من نیز می‌کوشم نکات خود را در باره‌ی این نظریه قلمی ‌کنم. برخی از نقدها را خوانده و شنیده‌ام (مشخصاً نقدهای […]