روج اجتماعی دین: از احضار روح مصباح تا احظار روح شریعتی

اشاره: این مقاله به قلم سینا موحد (البته نام مستعار) در زیتون مننشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شوnخلاصهnبحث‌های اخیر درباره رابطه دین و قدرت، علاوه بر نقد دین، امکان ارزیابی انتقادی پروژه روشنفکری دینی را نیز میسر کرده است. یک آفت آشکار در سال‌های اخیر تقلیل دین به روان‌شناسی است. در اینجا […]

روج اجتماعی دین: از احضار روح مصباح تا احظار روح شریعتی

اشاره: این مقاله به قلم سینا موحد (البته نام مستعار) در زیتون مننشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شو خلاصه بحث‌های اخیر درباره رابطه دین و قدرت، علاوه بر نقد دین، امکان ارزیابی انتقادی پروژه روشنفکری دینی را نیز میسر کرده است. یک آفت آشکار در سال‌های اخیر تقلیل دین به روان‌شناسی است. […]