قانون یا مجری قانون؛ تجرب عبرت آموز ترامپ

ز قدیم یک پرسش اساسی مطرح بوده است: قانون مهم تر است و یا مجری قانون؟ nهرچند شاید بتوان گفت که داستان مرغ و تخم مرغ است زیرا در عالم واقع هر دو چندان مهم اند که وجود یکی بدون دیگری حاصل نمی شود. وجود قانون به ویژه قانون عادلانه و منطبق با خیر عمومی […]

چگونگی مواجهه پیامبر با مخالفان

شاره: آنچه در پی می آید فصلی از یک مجموعه است با عنوان «سیما و سیره محمد در قرآن». در سالهای 85-86 سلسله درس – گفتارهایی تحت همین عنوان به طور هفتگی در انجمن اسلامی مهندسین در تهران داشتم. متن بحث مکتوب می شد و در جلسه متن همراه با شرح بیشتر با مخاطبان در […]

توجیه جنایت در پرتو ولایت

ظاهرا عمری توّغل در بحر عرفان و ادبیات عرفانی میراثی کار دست داده است. در بخش دوم سخنرانی شان در باب «دین و قدرت» در جلسه مجازی مورخ 13 دی 99 با تأیید مدعیات پیشین در گفتار نخست در هفته قبل، تلاش کردند با تمسک به برخی آیات قرآن و روایات و صد البته شعر […]

سیمای مخدوش محمد در تصویرسازی سروش

شاره: اخیرا دوست گرامی و متفکر محترم جناب دکتر عبدالکریم سروش در یک جلسه مجازی تحت عنوان «دین و قدرت» سخنرانی مبسوطی ایراد کردند. از آنجا که مضامین این سخنرانی چندان غیر منتظره بود که مؤمنان و نامؤمنان را هم در حیرت فروبرد و هم گروه نخست را آزرده کرد و گروه دوم را بسی […]

قانون یا مجری قانون؛ تجرب عبرت آموز ترامپ

ز قدیم یک پرسش اساسی مطرح بوده است: قانون مهم تر است و یا مجری قانون؟ هرچند شاید بتوان گفت که داستان مرغ و تخم مرغ است زیرا در عالم واقع هر دو چندان مهم اند که وجود یکی بدون دیگری حاصل نمی شود. وجود قانون به ویژه قانون عادلانه و منطبق با خیر عمومی […]

چگونگی مواجهه پیامبر با مخالفان

شاره: آنچه در پی می آید فصلی از یک مجموعه است با عنوان «سیما و سیره محمد در قرآن». در سالهای 85-86 سلسله درس – گفتارهایی تحت همین عنوان به طور هفتگی در انجمن اسلامی مهندسین در تهران داشتم. متن بحث مکتوب می شد و در جلسه متن همراه با شرح بیشتر با مخاطبان در […]

توجیه جنایت در پرتو ولایت

ظاهرا عمری توّغل در بحر عرفان و ادبیات عرفانی میراثی کار دست داده است. در بخش دوم سخنرانی شان در باب «دین و قدرت» در جلسه مجازی مورخ 13 دی 99 با تأیید مدعیات پیشین در گفتار نخست در هفته قبل، تلاش کردند با تمسک به برخی آیات قرآن و روایات و صد البته شعر […]

سیمای مخدوش محمد در تصویرسازی سروش

شاره: اخیرا دوست گرامی و متفکر محترم جناب دکتر عبدالکریم سروش در یک جلسه مجازی تحت عنوان «دین و قدرت» سخنرانی مبسوطی ایراد کردند. از آنجا که مضامین این سخنرانی چندان غیر منتظره بود که مؤمنان و نامؤمنان را هم در حیرت فروبرد و هم گروه نخست را آزرده کرد و گروه دوم را بسی […]