در جاشیه مراسم ختم دکتر کاظم سامی

تقدیم به دکتر ساناز سامیnnدرآمدnاقدام بسیار به جا و مفید دوستان ما در وبسایت «زیتون» و تنظیم گزارش هایی در باب قتل های مشهور به «قتل های زنجیره ای» در دو دهه شصت و هفتاد و از جمله در مورد دوست و همکار فقیدمان دکتر کاظم سامی در مجلس اول که در سال 67 در […]

آذر تلخ و آخرین دیدار با مجید شریف

وایل آذر برای من روزهای خاطره انگیز هرچند تلخ است. با هریک از این رخدادها خاطره ای ویژه دارم. این خاطرات عبارت اند از فاجعه قتل دکتر کاظم سامی در آذر سال 67 و قتل های معروف به «قتل های زنجیره ای» در آذر ده سال بعد یعنی 77. جدای از این واقعیت تلخ که […]

در جاشیه مراسم ختم دکتر کاظم سامی

تقدیم به دکتر ساناز سامی درآمد اقدام بسیار به جا و مفید دوستان ما در وبسایت «زیتون» و تنظیم گزارش هایی در باب قتل های مشهور به «قتل های زنجیره ای» در دو دهه شصت و هفتاد و از جمله در مورد دوست و همکار فقیدمان دکتر کاظم سامی در مجلس اول که در سال […]

آذر تلخ و آخرین دیدار با مجید شریف

وایل آذر برای من روزهای خاطره انگیز هرچند تلخ است. با هریک از این رخدادها خاطره ای ویژه دارم. این خاطرات عبارت اند از فاجعه قتل دکتر کاظم سامی در آذر سال 67 و قتل های معروف به «قتل های زنجیره ای» در آذر ده سال بعد یعنی 77. جدای از این واقعیت تلخ که […]