یادنامه و حاشیه ای بر فقه سیاسی داود فیرحی

درآمدnزنده یاد دکتر داود فیرحی به شکل غیر منتظره و ناگهانی از میان می رفت. جدایی از یاران و دوستان همواره و در همه حال سخت و تلخ است و از این رو «کز سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران» اما وداع ناگهانی تلخ تر است. هرچند خبر بیماری فیرحی و ابتلای او به کرونا […]

تسلیت نامه جمعی از نواندیشان دینی ایرانی به مناسبت درگذشت داود فیرحی

هو الحیّ الذی لایموتn nآن را غمِ دار است که دور از رخِ یار استnما را چه غم از دار که رخ در رخ یاریمnدی لعل روان‌بخشِ تو می‌گفت که خواجوnخوش باش که ما رنج تو ضایع نگذاریمn nهنگامی که خبر درگذشت برادر عزیزمان جناب حجة الاسلام دکتر داود فیرحی منتشر شد، بسیاری از نحله‌های […]

یادنامه و حاشیه ای بر فقه سیاسی داود فیرحی

درآمد زنده یاد دکتر داود فیرحی به شکل غیر منتظره و ناگهانی از میان می رفت. جدایی از یاران و دوستان همواره و در همه حال سخت و تلخ است و از این رو «کز سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران» اما وداع ناگهانی تلخ تر است. هرچند خبر بیماری فیرحی و ابتلای او به […]

تسلیت نامه جمعی از نواندیشان دینی ایرانی به مناسبت درگذشت داود فیرحی

هو الحیّ الذی لایموت آن را غمِ دار است که دور از رخِ یار است ما را چه غم از دار که رخ در رخ یاریم دی لعل روان‌بخشِ تو می‌گفت که خواجو خوش باش که ما رنج تو ضایع نگذاریم هنگامی که خبر درگذشت برادر عزیزمان جناب حجة الاسلام دکتر داود فیرحی منتشر شد، […]